Loading...

Trans Europ Express, Nürnberg

Reaktivierung des Trans Europ Express (TEE) VT 601

DB Museum Nürnberg

  • Fachplanung der Konservierung, Restaurierung und Rekonstruktion der Inneneinrichtung
  • Ausführungszeitraum 4/2001 bis ca. 10/2003
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
Geolocation
Kategorie: Industriedenkmal/ Technisches Kulturgut